M4039 – Yohanes 7:53; 8:1, Lukas 21:37; 22:39. Bukit Zaitun

Adalah tempat yang sering dikunjungi Tuhan Yesus dan murid2, tampaknya adalah tempat kegemaran Tuhan Yesus dalam pelayananNya dan sesudah se-lesai tugasNya, Ia naik ke Surga dari Bukit Zaitun dan sesudah selesai ren-cana Allah, Ia akan datang kembali,  mendarat di Bukit Zaitun di tempat yang sama Zak 14:4.BUKIT ZAITUN TEMPAT KESUKAAN TUHAN YESUS.

Bukit Zaitun terletak di Timur Ye-rusalem dipisahkan oleh lembah Ki-dron. Di Bukit Zaitun ada banyak pohon Zaitun.

Heran, mengapa Bukit Zaitun men-jadi tempat kegemaranNya? Dalam Mat 8:20, Luk 9:58 dikatakan bahwa Serigala ada lubangnya (rumahnya), burung di udara ada sarangnya, tetapi Putra manusia tidak ada tempat hen-dak membaringkan kepalaNya, maka secara jasmani Bukit Zaitunlah yang memberi tempat istirahat, jadi rumah-nya bagi Putra manusia yang penuh dengan penderitaan (a man of sorrow Yes 53:3). Di Bukit Zaitun Tuhan Yesus dan murid2 seringkali tidur di bawah pohon, tanpa apa2. Tuhan Yesus tidak mencari hidup yang penuh perkara2 yang fana, tetapi penuh Firman Tuhan dan dipimpin Roh, taat, berkenan kepadaNya.

TEMPAT PERMULAAN ARAK2AN RAJA.

Mat 21:1-11, Mrk 11:1-18, Luk 19:24-38, Yoh 12:12-19.

Mengapa Tuhan Yesus memulai arak2-anNya di Bukit Zaitun? Dan mengapa Tuhan Yesus mau bahkan minta di arak ke Yerusalem?

  1. Menggenapi Firman Tuhan Mat 21:4-5. Yesus selalu taat menurut kehendak Allah, sebab itu hidupNya suci dalam segala perkara dan taat (ingat Mat 7:21).
  2. Dia buktikan bahwa Dia Raja! Mes-kipun miskin dan sederhana, meskipun secara lahir bukan raja, tetapi Dialah Raja dari segala raja.

Keledai adalah kendaraan orang miskin. Binatang yang menanggung kuk (salib). Raja2 dan orang kaya naik kuda. Tuhan Yesus tidak punya pelana, hanya pakaian murid2. Yang menyambut bu-kan pembesar2, hanya rakyat keba-nyakan. Yesus tak perlu kemuliaan du-niawi. Ia datang ke Yerusalem untuk dibunuh, untuk menderita sengsara. Tapi heran, mengapa Ia mau dipermu-liakan? Biasanya Ia menolak Mat 9:9-10. Selalu menolak Yoh 6:15. Sebab Ia ingin meninggalkan suatu pelajaran besar bagi kita.

  1. Ia mulai di bukit Zaitun, dimana ter-dapat banyak pohon Zaitun. Juga ca-bang2 dari pohon itu dipergunkaan un-tuk hari Raya Pondok Daun2an. Mereka menyambut Tuhan Yesus dalam suasana daun2an.

Hari raya Pondok Daun2an ~ Kerajaan 1000 tahun, di dalamnya Tuhan Yesus sungguh2 jadi Raja yang penuh dengan kemuliaan.

Sekarang Raja, sudah raja, tapi menderita! Tak kelihatan kemuliaan-Nya secara jasmani. 1Yoh 3:2. Dalam Kerajaan 1000 tahun sangat nyata dan besar kemuliaanNya. Tetapi sekarang kita juga sudah menjadi raja. Raja atas dosa. Berkuasa atas daging dan tabiat yang lama ini dan atas dunia dan iblis. Ini pelajaran yang Tuhan Yesus ingin berikan. Biarpun miskin dan sederhana, biarlah kita hidup sebagai Raja! Allah sudah memungkinkannya. Dosa kita sudah ditebus oleh Darah Yesus, kita jadi baru 2Kor 5:7. Bukan lagi “puing2 retuntuhan” rencana Allah, tapi kita masuk dalam rencana Allah yang sesungguhnya. Oleh salibNya kita ditebus dari doso dan oleh salibNya ki-ta juga dijadikan Raja dan hidup yang sangat berkemangan Rom 8:37. Raja di tengah2 jalan sengsara menuju kema-tian (Mat 20:18).

Raja dari Bukit Zaitun ke Yeru-salem berarti Anak2 Allah yang :

– Secara lahir orang2 biasa (bukan me-ngejar kemuliaan duniawi).

– Dalam jalan salib ke Yerusalem, jalan penyangkalan diri 2Kor 4:10-12. Ini membawa kuasa yang limpah (1Kor 1:18) sehingga hidup berkemenangan atas daging, setan dan dunia, seperti Raja. Bukit Zaitun limpah pohon Zaitun, limpah kuasa Roh Suci, dalam hidup orang, yang mau pikul salib, iring Tuhan Yesus ke Yerusalem. Tujuan hidupnya bukan kemuliaan dalam dunia, tetapi menderita banyak2 sengsara karena Tuhan Ibr 11:25, sebab tahu dan per-caya bahwa semua sengsara yang sekarang ini akan berubah menjadi ke-muliaan yang kekal di Sana. Rom 8:17-18. Betapa indah Sang Raja Surga be-rangkat dari Bukit Zaitun pergi ke Yerusalem.

III. TEMPAT PEMBUKAAN RAHASIA AKHIR ZAMAN Mat 24, Mrk 13.

– Mat 24:3. Sewaktu murid2 diasingkan dengan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun maka terbukalah rahasia yang amat penting untuk akhir zaman. Kalau kita tinggal dalam urapan Roh Kudus (Bukit Zaitun) dan hidup sebagai raja2 di ha-dapan Allah Wah 1:6, 1Pet 2:9), maka rahasia2 itu tidaklah tersembunyi. Ra-hasia2 yang sukar dan terpendam akan menjadi jelas. Pergilah ke Bukit Zaitun, ke dalam urapan Roh Kudus (bukan pergi sebab hendak menuruti daging), maka kita akan memperoleh banyak rahasia2 yang indah2 dan menguatkan dengan limpah. Di Bukit Zaitun Tuhan akan membukakan segala rahasia2Nya.

– Apakah faedahnya pemecahan raha-sia Firman Tuhan? Apakah setiap orang membutuhkan hal ini? Ya, setiap orang Kristen mutlak memerlukannya. Sebab:

  1. Sampai seberapa rohaninya tum-buh, itu tergantung dari sampai dima-na ia sudah mendapat rahasia2 peme-cahan Firman Tuhan secara pribadi ba-ginya. Seseorang yang tidak mengerti rahasia2 Firman Tuhan itu tidak akan tumbuh dan mudah bimbang lalu mun-dur (Mat 13:19). Kalau mengerti (Mat 13:23) dan bertekun (Luk 8:15) pasti tumbuh kuat dan bahkan bisa tumbuh sampai akhirnya menjadi sempurna.
  2. Mat 10:26 Ketakutan akan lenyap/ berkurang sesuai dengan berapa banyak perkara2 tersembunyi yang ter-buka bagi kita. Macam2 perkara akan terjadi yang memberi dahsyat, tetapi kita tidak kuatir, sebab kita sudah tahu dan tahu pula bahwa pemenang ter-akhir ialah Tuhan Yesus Kristus Mat 10:28. Ketakutan akan berkurang, bah-kan lenyap.
  3. Mendapat kekuatan dan kuasa un-tuk ber-buah2 Mat 13:23. Dunia makin hari makin rusak dan dosa yang ber-tambah2. Satu2nya cara menghadapi keadaan dunia yang najis ialah tambah tenggelam dalam rahasia2 Firman Tu-han. Makin kita tenggelam dalam Firman Tuhan makin nyata dan jelas hebatnya akibat dosa dan mulianya rencana Allah. Sehingga kita tidak sampai tertipu dan tersesat Mat 24:24.

Firman Tuhan menyucikan dari dosa, dari kebodohan, kegagalan dan semua penyebab2 kerusakan dan kematian dan ini menambah kuasa Tuhan limpah (Ef 4:27), sehingga ber-buah2 limpah.

—> Tinggallah di Bukit Zaitun beserta Tuhan Yesus dengan sungguh2, maka banyak rahasia Firman Tuhan akan ter-buka bagi kita, dan makin kita dikuat-kan sehingga bisa tumbuh dan ber-buah2 makin mulia makin seperti Kristus.

TEMPAT PERTEMPURAN ANAK MANUSIA.

Mat 26:36-56, Mrk 14:26-46, Luk 22:39-53, Yoh 18:1-11.

– Pertempuran yang seru di Bukit Zait-un. Setiap orang yang mau pikul salib mengiring Tuhan Yesus akan meng-alami pergumulan dalam hatinya (Gal 5:17). Jusru orang yang menyerah ke-pada dunia dan hawa nafsu, tidak mengalami peperangan ini (Ams 14:16). Selagi perasaan hatinya masih hidup (sekalipun lemah 1Kor 8:10 dsb) ia akan merasakan peperangan ini 1Pet 2:11. Justru kalau ber-sungguh2 iring Tuhan akan makin terasa peperangan ini sebab daging makin dimatikan. Teta-pi tidak cukup hanya merasakan pepe-rangan ini, kita harus memenang-kannya.

– Bagaimana memenangkannya untuk Tuhan? Kemenangan Tuhan Yesus di Getsemani menjadi pola untuk keme-nangan kita. Yaitu dengan:

Berjaga dan berdoa Mat 26:41.

  1. Berjaga, siuman, tahu siasat iblis. 2Kor 2:11. Dari mana dapat tahu? Dari Firman Tuhan! Dari menyelidiki Firman Tuhan, dari saat ke saat tenggelam dalam ketaatan dan dipimpin Roh. Firman Tuhan dalam kuasa Roh fitu senjata yang kuat Ef 6:17b, sehingga kita bisa tumbuh dalam kesucian dan ber-buah2.
  2. Dengan bertekun dalam doa. Meme-lihara ketekunan dalam doa berarti se-lalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Doa orang benar = kuasa Yak 5:16. Kemenangan2 ditentukan dalam doa (Kel 17:11).

Kedua perkara ini memberi kekuat-an dan kuasa untuk memenangkan pe-perangan ini sehingga tumbuh makin seperti Kristus dan bisa melakukan per-kara2 Allah yang makin besar Maz 60:14 sampai akhirnya menjadi sem-purna.

Menyerahkan diri sepenuh kepada Allah, apapun resikonya Mat 26:39.

Roh kita menjadi kuat dan bisa mela-kukan kehendak Tuhan. Pada waktu Putra manusia Yesus di Golgota Ia mati sebagai Korban tebusan. Tetapi pada akhir zaman ini rencana Allah mena-matkan GerejaNya, Gereja harus masuk dalam kesempurnaan. Orang2 yang memang di Bukit Zaitun, di Getsemani akan sanggup mengerjakan rencana Allah sampai sempurna. Luar biasa. Gereja akan tumbuh menjadi sempur-na Wah 12:1. Keadaannya seperti Surga di bumi (Di mana ada Tuhan itu Surga). Kalau Gereja dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi sempurna, itu Sur-ga! Tidak lagi mati di Golgota, tetapi jadi sempurna atau terangkat hidup2-an.

Daging mati total (Tirai) mahir pikul salib sampai Golgota (Tirai).

(Bukit Zaitun sebagai tempat kenaikan Tuhan Yesus ke Surga, sudah diceri-takan).

ZAK 14:4. TUHAN YESUS MENDARAT DI BUKIT ZAITUN

(KEDATANGAN TUHAN YESUS II)

PADA HARI ITU KAKINYA AKAN BERDIRI DI ATAS BUKIT ZAITUN.

Luar biasa. Ini suatu nubuatan yang akan terjadi. Ini juga dikatakan oleh malaikat2 pada waktu Tuhan Yesus naik ke Surga, yaitu sebagaimana Ia naik dari Bukit Zaitun, begitu juga Ia akan turun dan datang ke atas Bukit Zaitun Kis 1:11.

Kita juga akan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, sebab kita akan ikut serta dengan Tuhan Yesus turun di sini, seperti yang sudah di-nubuatkan oleh Henokh ribuan tahun yang lalu Yud 14. Betapa indah dan penuh sukacita hari2 yang akan datang bagi yang setia mengikut Tuhan Yesus (bukan yang hanya mencari kehen-daknya sendiri).

Sebab itu jangan ibadah dan pelayanan semau kita sendiri, atau menuruti orang banyak, tetapi menu-ruti kebenaran Firman Allah!

Mengapa di Bukit Zaitun? Ada dua sebab:

  1. Ini adalah tempat minyak, penuh de-ngan pokok zaitun.
  2. Dari sini Tuhan Yesus memberi ama-nat/ komando supaya pergi ke seluruh dunia untuk menyelesaikan rencana Allah yang mulia itu Mat 28:18-20/ Mar 16:15-20/ Luk 24:50-53/ Kis 1:4-12. Dari titik ini perintah itu diberikan dan satu kali juga sesudah Injil sampai ke seluruh bumi, Ia kembali pulang ke titik ini. Injil akan sampai ke seluruh bumi, (sebagian dari) segala bangsa akan menjadi murid Tuhan dan sesudah tu-buh Kristus dibentuk dan disempur-nakan, Tuhan Yesus datang kembali dan sesudah sisa segala bangsa yang tertinggal selamat (lewat kematian dalam zaman antikris), maka Tuhan Yesus datang kembali di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah tonggak pe-ringatan dari Allah, bahwa rencana Allah akan sampai di seluruh dunia dan digenapkan sehingga tamatlah rencana Allah dengan sempurna.

Berbahagialah orang yang percaya akan Firman, rencana dan janji2-Nya, sebab sangat indah dan mulia segala rencana-Nya untuk kekal bagi orang yang mau percaya.

YANG ADA DI DEPAN YERUSALEM

DI SEBELAH TIMUR.

Bukit Zaitun ada di sebelah Timur Yerusalem. (tidak dihancurkan dalam zaman Antikris? atau jadi pusat peme-rintahnya?).Mengapa Tuhan Yesus turun di Bukit Zaitun? Sebab sesudah ini Ia akan masuk ke Yerusalem (lewat pintu Elok Kis 3:2). Di sini Tuhan Yesus akan membangun kerajaan-Nya yang 100% bisa dikontrol sehingga timbul kerajaan damai yang tidak pernah ada di bumi sejak penciptaannya (sejak kejatuhan, baru ada manusia dan bisa menjadi kerajaan2). Sesuai dengan janji dan nubuatan Alkitab, maka Tuhan Yesus akan duduk di tahta Daud Luk 1:32 menggenapkan rencana Allah bagi Isarel dan mengakhiri rencana Allah da-lam seluruh sejarah manusia. Kerajaan Allah sekarang sudah ada di dalam hati orang2 yang percaya Luk 17:21.

Di sebelah Timur.

Perjalanan dari Bukit Zaitun ke Yerusalem adalah dari Timur ke Barat. Juga orang Majus. Begitu juga dari Pintu Gerbang sampai Tabut itu dari Timur sampai Barat. Ini menceritakan perjalanan dari mulai percaya sampai menjadi sempurna, dari nol sampai sempurna. Rencana Allah di dalam kita akan disempurnakan asal kita mau taat kepada Firman-Nya. Suatu perjalanan yang indah kalau kita mau bertumbuh dalam iman sesuai rencana Allah.

Dari Barat ke Timur itu perjalanan yang celaka, seperti perjalanan Eli-melekh dari Bethlehem (Rumah roti) ke Timur ke Moab dan ia binasa. Jangan undur atau merosot sebab menuruti daging, tetapi bertumbuhlah terus ke Barat, itu hidup yang indah, maju dan meningkat dalam rencana Allah sampai puncak rencana Allah yaitu menjadi seperti Kristus Rum 8:29. Kita sudah melihat orang atau keluarga, atau gereja seperti Kerajaan 1000 tahun, tetapi belum ada satu negeri seperti Kerajaan 1000 tahun apalagi seluruh dunia. Tetapi pada waktu ini di mana2 saja, bahkan seluruh dunia akan sungguh2 berubah menjadi Kerajaan 1000 tahun yang diperintah langsung oleh Kristus dan ….kita!

DAN BUKIT ZAITUN AKAN TERBELAH DI TENGAH2NYA.

Mengapa Bukit Zaitun yang terbelah?

Bukit Zaitun adalah tempat minyak. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Ini sangat penting dalam rencana Allah yang Maha besar yaitu Roh Kudus.

MAKA AKAN ADA SUATU LEMBAH YANG SANGAT BESAR

Jarak dari Bukit Zaitun yang di Utara dan yang di Selatan menjadi sangat jauh dan sangat berbeda sebab ada lembah yang sangat besar memisahkan ke-dua2nya. Perbedaan ini akan semakin lama semakin besar. Semua orang2 dari kerajaan Antikris itu pergi ke Selatan dan dibunuh semua. Yang sudah mati dibunuh Antikris karena percaya Tuhan Yesus itu ada di Utara dan akan bangkit dibawa oleh Tuhan Yesus dalam Kerajaan 1000 tahun.

Perpecahan Bukit Zaitun yang bergerak ke Utara dan Selatan dan ada celah yang sangat besar (yang tidak bisa dilewati) ini adalah peristiwa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang menjejakkan kakiNya ke bumi pada kedatanganNya yang kedua. Inilah perang Harmagedon.

Yang pergi ke Selatan Mat 25:33 adalah semua orang yang ada cap atau meterai Antikris dibunuh semua lalu masuk dalam Neraka, menunggu ke-bangkitan orang berdosa lalu masuk dalam Tahta Putih Yang Besar dan sesudah itu masuk dalam Tasik Api untuk kekal. Wah 19:19-21. Antikris dan nabi palsu langsung dilempar ke dalam Tasik api, sedangkan iblis dan semua tentaranya ditangkap dan dimasukkan dalam Abusos untuk 1000 tahun. Ada pemisahan yang besar dan kekal.

Yang pergi ke Utara adalah orang2 yang mati oleh Antikris karena tetap memegang nama Tuhan Yesus, mereka akan bangkit (rohnya yang tinggal dalam Mezbah Tuhan Wah 6:9-11) dan ikut Tuhan Yesus masuk dalam kera-jaan 1000 tahun, memerintah dengan Tuhan (tentu dalam tingkat yang paling rendah Wah 20:4).

KESIMPULAN.

Bukit Zaitun adalah tempat kesukaan Tuhan Yesus. Disini Dia mengajar mu-rid2Nya, membukakan rahasia Firman Tuhan dan disini juga banyak pohon Zaitun. Hidup yang penuh Firman Tu-han dan Roh Kudus, tempat bersekutu dengan Tuhan.

Hidup pribadi, keluarga, Gereja yang berkenan pada Tuhan adalah hidup yang limpah Firman Tuhan, doa, persekutuan tubuh Kristus dalam Roh yaitu dalam kasih dan kesucian.

Dari Bukit Zaitun Ia naik ke Surga dan Roh Kudus turun diam di dalam umatNya, untukmempersiapkan umat Tuhan untuk hari kedatanganNya, yaitu kembali ke Bukit Zaitun, yang akan pecah menjadi bagian Utara dan selatan lalu memerintah sangat ideal dalam sikon bumi yang sekarang sampai 1000 tahun, kerajaan damai.

Hari2 yang akan datang bagi orang beriman itu gilang gemilang, jangan tukar dengan segala kemuliaan dunia yang fana yang akan lenyap, tetapi penuhlah dengan Firman Tuhan, doa dalam Roh dan kebenaran sehingga bisa selalu penuh dan dipimpin Roh, sehingga bisa bersekutu dalam Roh dan menjadi sempurna sesuai rencana Allah pada hari kedatanganNya, juga di Bukit Zaitun.

Nyanyian:

Sungguh tidak lama lagi,

Tuhan Yesus datanglah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top