M4492 – Yakobus 1:14 Daya Tarik yang Besar

Setiap orang punya kehendak dan keinginan sendiri2 (TL, KJV: hawa nafsunya).

Keinginan itu ada yg baik sesuai Firman Tuhan, dipimpin Roh, atau netral dan yg jahat menuruti hawa nafsu daging, dunia, dan iblis. Dalam dunia ada banyak daya tarik yg baik dan yg jahat, hati2 dgn yg netral, sebab bagi masing2 kita itu tidak netral, tetapi jadi golonganyg gelap atau yg terang, sesuai keadaan rohani masing2 (lihat dalam Marta dan Maria). Sebab itu dalam menghadapi tawaran, ajakan atau ancaman ten-tang hal2 yg kita hadapi se-hari2, kita harus banyak ber-tanya2 pada Tuhan 1Taw 16:11. (Perlu belajar bisa men-dengar suara Roh dgn betul dan taat), dan memilih dan mengenali dalam terang Firman Tuhan untuk hal2 yg kita hadapi Maz 119:105. Dan dgn teguh memegang kebenaranNya supaya jangan kita berdosa kepada Tuhan Maz 119:11.

Kita akan melihat beberapa terang Firman Tuhan untuk menghadapi daya tarik dunia yg makin besar.

I. ISRAEL ANGKATAN I (yg keluar dari Mesir) dan ANGKATAN II (yg lahir dalam padang gurun). Bedanya:

1. Angkatan I lahir di Mesir (Israel ada di perbudakan Mesir lebih kurang 400 tahun). Mereka mendapat didikan rohani yg sangat sedikit, hidupnya di Gosyen, pergaulannya campuran dgn budaya dan dewa2 Mesir. Hidupnya dalam penderitaan sebagai budak dan nasehat2 rohani terlalu sedikit, sisa2 dari Yacob (ada di Mesir selama 17 tahun, umurnya 147 tahun, Yusuf lebih kurang tinggal di Mesir ber-sama2 orang Israel: 110 thn-39 thn = 71 thn. Tidak banyak nasehat2 rohani, lebih banyak pengaruh berhala Mesir sampai2 waktu Musa “terlambat” turun dari gunung Sinai mereka mem-buat berhala anak lembu emas. Begitu rendah pengertian rohani mereka se-hingga banyak ber-sungut2, berdosa dan melawan Allah dan Musa, se-hingga berontak sampai 10 kali dan semua mati di padang gurun.

2. Angkatan kedua lahir di padang gurun, makanannya manna, pergaul-an Mesir hanya sisa2 yg ada pada orangtuanya, tidak kenal menu Mesir, hidup di bawah tiang awan dan tiang api dan melihat pertolongan Tuhan begitu banyak sejak dari 10 bela (de-ngar dari orangtuanya), dan menye-berang laut Merah dll mujizat di padang gurun, juga melihat hukuman Allah atau angkatan I begitu dahsyat di padang gurun dan yg paling indah adalah Firman Tuhan yg diajarkan Musa dari 10 hukum Taurat pada orang Israel. Memang sikon mereka berbeda dan limpah dgn ajaran Musa, sehingga mereka akhirnya masuk dalam negeri Perjanjian yaitu Kanaan. Sebab itu pertumbuhan rohaninya beda! (Pendidikan Firman Tuhan sejak lahir itu sangat penting, prosentasi yg jadi rohani itu besar. Bedanya antara angkatan I dan II, dan nasibnya jauh berbeda bahkan sampai kekal. Sebab itu pendidikan anak2 yg betul, dgn Fir-man Tuhan dalam pimpinan Roh Ku-dus dan contoh hidup orangtua itu sangat berarti!). Daya tarik yg me-nguasai angkatan I itu lain dgn ang-katan II. Angkatan I itu ter-gila2 akan menu Mesir dan menghinakan manna amat sangat, ber-kali2 sampai hu-kuman Allah turun ke atasnya Bil 11:4-6, apalagi dikuatkan oleh bangsa ka-cauan yg ada di tengah2 mereka Bil 11:1-3. Tetapi angkatan II, mungkin ikut2an, tetapi mereka tidak tahu me-nu Mesir. Mereka hanya makan man-na yg nikmat. Kalau lapar manna me-muaskan mereka sebab menu Mesir itu aneh dan tidak dikenalnya. Anak yg lahir dalam keluarga yg sungguh percaya pada Tuhan Yesus dan hidup benar di jalan sempit, biasanya ba-nyak yg hidup seperti angkatan II, tidak mengenal menu Mesir dan tidak tertarik olehnya. (Dgn HP dan medsos, pergaulan yg jahat itu sudah banyak merugikan angkatan muda, ini perlu diperhatikan 1Kor 15:33, dan dicegah, jangan jadi kroban karena orang-tua-nya tidak mau mencegah dgn kebe-naran Firman Tuhan dan kuasa doa dalam Roh dan kebenaran. Jangan seperti istri Ayub dan imam Eli bagi anak2nya, sehingga semuanya binasa dgn sangat mengerikan bahkan untuk kekal! Jangan tertarik akan menu Me-sir yg besar daya tariknya untuk orang di Halaman. Tetapi bagi angkatan II dan Yosua, Kaleb yg percaya akan janji Tuhan, manna itu sangat indah dan di baliknya ada Kanaan dgn menu Ka-naan yg heran (air susu dan madu, juga anggurnya, delima, ara, jagung, zaitun Bil 13:23, Ul 8:5, meskipun itu belum ada, tetapi mereka yakin akan datang Bil 20:5. Angkatan ke-2 ini adalah orang yg penuh dan dipimpin Roh dan menikmat manna dgn iman dan percaya pada perjanjian Kanaan yg indah sekalipun belum dapat, tetapi tidak mau tertarik menu Mesir = dunia ini.

Jangan pengalaman2 masa lalu da-lam hidup lama menggoda dan mena-rik, tetapi buang semua Kol 1:9-10. Hati2 dgn daya tarik dunia, daging dan iblis yg makin menghebat, jangan tertipu, bisa binasa. Biar kita lapar dan haus akan manna yaitu Firman Tuhan Mat 5:6. Itu sangat nikmat. Limpahlah dgn kenikmatan Firman Tuhan lebih daripada segala berita, cerita, hiburan duniawi yg jahat, pornografi, falsafah2 modern yg penuh dgn hawa nafsu dosa, daging dan dunia. Anak2 Israel (0-40 tahun) di padang gurun ke-he-ran2an dgn tiang awan dan tiang api, dgn manna yg datang setiap pagi, dgn nasehat dari Musa dan sering dgn banyak tanda2 mujizat, sehingga di tengah2 angkatan I yg ber-sungut2, mereka masih dipuaskan dgn jalan yg indah yg diceritakan Musa. Juga bala2 yg kena orang2 yg ber-sungut2, yg makan daging burung dgn gelojoh, sampai mati di Kibrot Taawah. Korah, Datan dan Abiram yg ditelan bumi dgn ajaib dan macam2 yg lain. Sesudah itu dalam pimpinan Yosua yg juga limpah dgn Firman Tuhan, itu yg menjadi daya tarik yg kuat bagi mereka, sam-pai akhirnya mereka menyeberang sungai Yordan dgn ajaib dan meng-alami kemenangan2 yg heran dan memusakai Kanaan.

II. MARI DAN MARTA Luk 10:38-42

Daya tarik Firman Tuhan dari Putra manusia Yesus itu sangat memikat hati Maria dan ini membuat hidupnya berubah dan mendapat bagian yg ti-dak akan diambil kembali daripada-nya. Marta sama sekali tidak tertarik pada Firman Tuhan, tidak seperti Ma-ria. Untuk menghormati dan meng-hargai Putra manusia Yesus ia mau mendengarnasehatNya tetapi seben-tar2 saja, tidak terlalu lama. Ia lebih tertarik untuk kenikmatan dan ke-indahan hal duniawi yg sementara dan sibuk mencari dan memper-siapkan ini semua. Marta tidak ber-buat dosa! Ini perkara2 yg netral, tetapi jadi gelap, dosa, sebab meng-hinakan Firman Tuhan dan duduk di kaki Tuhan, bahkan Marta berani protes untuk berhenti duduk di kaki Tuhan Yesus mendengar FirmanNya dan mendahulukan proyek Marta. Yg netral jadi jahat, sebab jadi noner satu, Tuhan Yesus dan Firman jadi nomer dua, atau kalau ada waktu saja (seperti Israel, menu Mesir sebetulnya netral, dimakan di Mesir, tetapi itu jadi jahat, sebab gara2 itu, menghina dan menghojat manna). Sebab itu Marta tidak dapat bagian yg kekal seperti Maria! Contoh lain, datang beribadah on site di tempat, itu masih bisa tergolong netral, kalau sakit keras. Online itu seperti orang yg hidup dari infus, bisa hidup untuk sementara, darurat, tetapi kalau untuk seterusnya banyak orang tidak mau. Ini tidak lagi netral, tetapi jadi gelap (sekalipun bisa datang on site), sebab:

1. Gairah akan Firman Tuhan sangat berkurang, seperti Marta.

2. Seringkali ada sumber2 daya tarik duniawi yg lebih menarik ba-ginya, misalnya rekreasi dan jalan2 di dunia, HP dan berita atau cerita2 di medsos, ini yg lebihindah baginya daripada ibadah, bersekutu, Firman Tuhan dan pelayanan.

3. Tidak mau pikul salib, sebab cinta dunia dan ada ikatan dosa dan ini perzinaan rohani dgn dunia Yak 4:4 dll. Sebab itu yg netral jadi golongan gelap seperti orang yg suam Wah 3:10. Pasti rohaninya tidak bisa tum-buh dgn baik, justru makin rusakdan merosot, sebab ini bukan lagi netral.

Pada hari2 yg akan datang godaan dan daya tarik dunia akan makin besar juga dosa dan kejahatan makin berat, kalau tidak punya bagian yg kekal, bisa gugur seperti Marta atau lima gadis bodoh.Kita harus bersedia su-paya jangan gugur dan binasa dalam neraka, sekalipun sudah percaya dan jadi anggota Gereja. Sebab itu ber-tobatlah sungguh2, lepas dari segala daya tarik hawa nafsu dan daya tarik dunia. Bersedialah baik2 dgn Firman Tuhan dan penuh dipimin Roh Kudus supaya kita terus tumbuh dalam ke-sukaan dari Atas Kol 3:1-4. Berse-dialah untuk hari2 yg akan datang dalam pimpinan Roh Kudus dan Fir-man Tuhan, bersekutu dan beribadah di jalan sempit, pikul salib dan ber-gairalah melayani dgn tulus supaya rohani tumbuh jadi kuat, indah dan penuh skacita dari Tuhan.

Mengapa Paulus, Silas sukacita dalam penjara, bahkan ia langganan dalam penjara dan itu pengalaman manis baginya sebab mereka lapar dan haus akan Firman Tuhan dan pe-nuh, dan dipimpin Roh, dalam kesu-cian, Roh kemuliaan dan kesukaan dari atas limpah dalam hidup nya 1Pet 4:14. Berdoa dan menyanyi menyem-bah Allah dalam Roh, hal indah yg akan jadi kesukaan kita. Apakah daya tarik dunia lebih kuat dari daya tarik ibadah pelayanan?

III. MURID2 KRISTUS

Yudas tertarik pada harta dan keka-yaan. Segala ibadah dan pelayanan rohani seperti kosong baginya se-hingga dgn mudah iblis membutakan mata hatinya daripada segala janji2 Allah yg akan datang. Sebab itu sebelum Pentakosta Yudas sudah berkhianat dan berhasil mendapat 30 keping perak, tetapi ia makin tertuduh dan dipojokkan iblis sampai akhirnya bunuh diri. Dorongan bunuh diri lebih kuat kalau sudah diikat setan, sebab setan ingin cepat mati, langsung jadi pusakanya, kecuali bisa terus meningkat dalam dosa dan jadihamba iblis. Tetapi murid2 lebih suka daya tarik janji2 Tuhan Yesus dan terbukti dgn macam2 tanda, pengajaran dan pengalaman indah.

Mereka juga pernah tertarik untuk kembali dalam hidup lama sebagai nelayan (Yoh 21:3). Tetapi sesudah Pentakosta, api Roh Kudus membakar mereka semua, sehingga tidak ada daya tarik daging, hawa nafsu, dunia atau setan yg bisa mempengaruhi mereka. Mereka habis2an memakai hidupnya untuk ibadah dan pelayanan dalam pimpinan Roh Kudus dan begitu sukacita, puas dan senang seperti yg dikatakan Tuhan Yoh 4:14; 7:38. Bahkan sampai mati mereka tetap bersukacita, tidak takut dan ternyata semua murid2 Tuhan mati syahid kecuali Yohanes (dan Yudas yg berkhianat sebab tertarik uang).

IV. DANIEL, SADRAKH, MESAKH, ABEDNEGO

Mereka sudah menikmati kehidupan yg mewah, limpah dalam istana raja, tetapi daya tarik yg menguasai mereka adalah kesukaan dan kemu-liaan Surga, karena iman yg kuat da-lam hidupnya. Bahkan sekalipun ada resiko mati, mereka tetap bersedia mati sebab daya tarik Surga yg tidak tampak itu begitu kuat menguasai mereka Dan 3:17-18. Daniel yg lebih rindu dan sukacita akan doa dan ibadah, tidak peduli bahaya ancaman yg dihadapinya Dan 6:11-13. Daniel menikmati mujizat pertolongan Tuhan yg heran dalam gua singa dan ia menerima rahasia2 akhir zaman yg indah dan kekal. Pembukaan rahasia penamatan rencana Allah itu daya tarik yg sangat indah bagi orang beriman akhir zaman, sebab kita bisa mengalaminya tanpa mati ikut peng-angkatan. Dalam hujan Awal semua orang beriman mati seperti biasanya (ada yg mati syahid), juga Dan 12:13 (tetapi sangat mungkin Daniel sudah ikut kebangkitan sulung dan me-nikmati Surga yg sekarang dalam tu-buh kemuliaan). Lebih2 orang ber-iman akhir zaman akan mengalami masa penamatan Allah yg terindah, termulia di atas segala kesukaan dan keindahan di sepanjang masa dan kasus yg manapun.Sebab itu jangan tertipu oleh kesukaan2 yg fana, juga di dalam Gereja, orang2 banyak mencampuri keindahan dan kesukaan duniawi dan membuang waktu, biaya dan pikiran terlalu banyak untuk yg fana dan yg tidak perlu seperti Marta dan tidakmendapat bagian yg kekal, tidak ikut proses penamatan Allah sampai puncak2nyadalam pimpinan dan pengurapan Roh Kudus, lebih2 dalam rahasia2 Firman Tuhan yg makin dalam. Apa yg didapat dari ke-akraban dan kesukaan manusiawi atau daging akan hilang dan tidak punya bagian yg kekal, tidak seperti Maria Luk 10:42.

Jangan lupa tebus waktu untuk mendapat lebih banyak kebenaran Firman Tuhan yg lengkap kepada ke-sempurnaan dan rahasia puncak ren-cana Allah yg paling tertinggi, indah dan mulia.

GEHAZI kehilangan rencana Allah yg indah. Ia ada di tengah2 puncak rencana Allah (Elia diangkat hidup2an, Elisa tulang2nya dipakai Tuhan dgn heran, mungkin sekali ikut kebang-kitan sulung). Juga Gehazi sebetulnya masuk dalam golongan ini, sebab Elisa sudah mempercayakan wewenang, kuasa dan pengurapannya pada Ge-hazi, tetapi ia lebih tertarik dgn daya tarik kemewahan dan kekayaan du-niawi. Betul ia terus bergumul, se-hingga misalnya dalam rumah perem-puan Sunami, ia sudah punya hu-bungan baik untuk bisa mengambil keuntungan daripadanya, tetapi ia masih takut dan menahan diri. Tetapi waktu Naaman, kesempatan tersem-bunyi itu indah dan “aman”, itudipakai baik2, tetapi ia dikeluarkan dari go-longan mulia yg kekal, jadi kusta dan dibuang.

Absalom sangat tertarik pada kemuliaan duniawi, sehingga berani mengkhianati Bapanya yg sudah mengampuninya dan menghalalkan segala cara (kejahatan sex yg dah-syat), sehingga dosanya memuncak, tidak lagi mau bertobat, mungkin su-dah masuk tingkat III, sebab itu langsung digantung Tuhan dan mati masuk Neraka.

SIMSON adalah contoh dari lima gadis bodoh. Simson mendapat peng-urapan yg sempurna, 7 tokong rambut (tetapi orangnya belum sempurna). Kesempatan emas dibuang sebab daya tarik sex yg kuat menguasainya, sampai habis masa kemurahan Allah dan ia hancur. Tetapi saat terakhir ia bertobat sekalipun mati dgn penuh sengsara. Ini gambaran orang yg ter-tinggal, tidak ikut pengangkatan, ma-suk dalam aniaya Antikris sampai ma-ti, tetapi masih selamat seperti me-nerusi api 1Kor 3:15.

KESIMPULAN

Mengapa kita tidak boleh terikat dan tertarik, tertipu oleh segala daya tarik dunia yg makin megah dan besar ini? Sebab orang yg tertarik hal2 duniawi ini akan terus terikat dan tumbuh dalam dosa sehingga binasa kekal. Jarang yg bertobat Luk 5:39, kalau toh bertobat, sekedar selamat, semua kemuliaan lenyap. Tetapi orang yg bisa tahan daya tarik dunia yg jahat, tetapi indah dan mewah ini, ia bisa berpada Fil 4:11-12, sehingga roha-ninya bisa tumbuh dgn cepat, makin seperti Kristus. Semua fasilitas dunia yg ada padanya bisa dipakai baik2 seperti bendahara yg setia, sehingga makin ber-buah2 jasmani dan rohani untuk tumbuh dalam rencana Allah yg mulia untuk kekal, hasilnya sangat indah Mat 25:21,23. Pakai kesem-patan hidup dan fasilitas jasmani dan rohani yg ada pada kita untuk tumbuh maksimal, seperti Yusuf, Elia, Elisa. Jangan tertipu/ terikat daya tarik daging, dunia dan iblis, akanberhenti tumbuh. Teruslah meningkat sampai puncak pada akhir hidup.

Jumlah orang beriman di jalan lebar itu lebih banyak dari yg di jalan sempit Mat 7:13-14. Jangan hanyut dalam arus orang banyak, tetapi punya dasar yg teguh dalam Firman Tuhan dan 7 KPR terus dipimpin Roh dalam persekutuan tubuh Kristus. Jangan hanya indah di permulaan atau tengah2 lalu menurun Gal 3:3-4 itu berbahaya, sebab bisa habis semua seperti Gehazi, Yudas dll. Kesukaan dunia ini sia2 Pkh 2:11, seperti kolam bocor Yer 2:13b, Luk 12;20. Mening-katlah terus sampai puncak terakhir di akhir hidup (atau kalau waktunya tepat, ikutdalam pengangkatan, disini limpah dgn fasilitas khusus untuk meningkat sangat cepat dan tinggi sehingga jumlah orang suci yg sem-purna genap 1Kor 15:51. Ingat kalau berdosa (lebih2 yg sudah mengerti dan tingkatnya lebih tinggi Luk 12:48) akibatnya amat dahsyat, sebab selain menanggung akibatnya juga rencana Allah akan merosot dan kehilangan puncak2 rencana Allah. Tetapi ygsetia dalam kesucian dipimpin Roh dan limpah 7 KPR, maka rencana Allah yg indah dan mulia itu bisa terlaksana dalam hidup kita, sangat indah 1Kor 2:9. Kalau kita limpah dgn Firman Tuhan dan peka dipimpin Roh, kita bisa melihat di belakang daya tarik duniawi yg besar itu ada setan, dan bisa mendengar ayat2 Firman Tuhan yg mengingatkan kita dan juga tetap adasejahtera Allah mengawali hati kita, tidak mau menuruti daya tarik dosa dan dunia yg menyesatkan Ams 14:12-14, sehingga kita bisa menebus waktu dan terus meningkat sampai akhir atau sampai ikut pengangkatan. Jangan buang kesempatan yg indah ini, TMSP (Terus Meningkat Sampai Puncak). Jangan takut kesukaran, ja-ngan dikuasai pikiran dunia dgn sakit tua, tetapi dgn sehat rohani kita juga akan sehat jasmani 3Yoh 2, sehingga bisa memakai jatah waktu hidup kita sampai terakhir tetap tumbuh sampai puncak2nya, bukan macet atau rusak.

Scroll to Top