M4034 – Kisah 4:12, 1Korintus 1:2. Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus

Ada orang yang nyatut nama, itu tidak baik. Tetapi anak2 Allah justru disuruh memakai nama Tuhan Yesus dalam segala perkara Kol 3:17. Tentu jangan menyebut nama Tuhan dengan sia2 2Tim 2:19 artinya jangan ada hubungan dengan dosa, harus hidup suci, jauh dari kejahatan. Misalnya jangan sebut Nama Tuhan dan mencuri atau ber-siasat jahat atau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu menjadi dosa dan munafik. Maksud Tuhan supaya apa saja yang kita katakan atau perbuat itu suci, cocok dengan Firman Tuhan sambil berharap pada Tuhan dan kita bisa bersyukur pada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati semuanya. Misalnya buka toko, mau mengerjakan ujian, masak, berunding dll kita ikutkan Tuhan dan tetap dalam kesucian sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini harapan Tuhan, apa saja yang kita pikirkan (atau rencanakan), katakan dan berbuat, semua dalam kesucian dan cocok dengan kehendak Tuhan sebab kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus hidup dalam kita. Apalagi kalau menghadapi setan, penyakit, gangguan dll, sebut nama Tuhan dalam kesucian dan harap Tuhan! Mrk 16:17. Ini mirip seperti sumpah tetapi ber-beda, sebab sumpah untuk meyakinkan orang, tetapi ini untuk diri kita sendiri supaya disertai Tuhan. (Orang Kristen tidak boleh sumpah, tetapi harus berkata jujur Mat 5:37). Ada banyak hal2 lain yang kita perbuat dengan nama Tuhan Yesus, misalnya baptisan air Kis 2:38, mendoakan orang sakit Kis 3:6, Mrk 16:17, memulai ibadah dll dan ini dilakukan dengan iman dan selalu dalam kesucian sesuai Firman Tuhan.MENYEBUT NAMA TUHAN YESUS KRISTUS DENGAN PENGERTIAN DAN IMAN.

NAMA BAPA, PUTRA DAN ROH KUDUS.

Masing2 punya nama Mat 28:19. Na-ma2 ini, mula2 masih tertutup dan baru kemudian pada waktunya, ter-buka satu per satu Ams 30:4. Nama Putra baru dibuka dalam Wasiat Baru Mat 1:21. Nama Roh Kudus disebut dalam Yes 11:2 dan ada 7 nama (nampaknya ini nama sebutan). Tetapi nama Bapa tidak ada seorangpun yang tahu dan belum terbuka, sebab pada waktu timbul 144.000 orang2 sem-purna, nama itu baru ditulis pada dahinya dan orang lain tidak bisa tahu Wah 14:1; 3:12. Nama Bapa itu me-mang masih tersembunyi dan tidak ada seorangpun pernah memandang Bapa, hanya Putra saja, yaitu Tuhan Yesus yang ada di atas pangkuan Bapa Yoh 1:18.

Untuk segala problem dan keperluan kita, kita cukup memakai nama Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan nama Bapa (juga nama Roh Kudus tidak disebut). Kita hanya tahu Nama Tuhan Yesus dan itu cukup. Unuk nama Bapa, cukup sebut Bapa Yoh 17:11-12. Mengapa? Sebab Bapa kepala Putra dan Putra kepala laki2, orang2 beriman (baik laki2 dan perempuan) 1Kor 11:3. Jadi kita cukup pakai nama Kepala, Tuan atau Tuhan kita yaitu Tuhan Ye-sus. Kita tetap berhubungan dengan Bapa, misalnya doa Bapa kami Mat 6:9. Juga waktu baptisan, kita sebut nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi Na-ma yang disebut adalah nama Tuhan Yesus Mat 28:19, Kis 2:38; 19:5 (Bebe-rapa menyebut nama Bapa = Tuhan, Putra = Yesus, Roh Kudus = Kristus, ini tidak betul sebab Yesus itulah Tuhan dan Kristus Kis 2:36, jadi nama Putra itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan = tuan, Kristus = diurapi, tetapi Roh Kudus mengurapi). Jadi baptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dengan nama Tuhan Yesus Kristus saja, itu yang benar). Nama Bapa itu masih rahasia, belum dibuka, Jadi yang kita pakai adalah Nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa hanya disebut Bapa dan itu cukup dan benar. Ini tampak jelas dalam Yoh 17:11-12, hanya Tuhan Ye-sus yang tahu Nama Bapa. (Itu disebut beberapa kali Mat 6:9, Luk 11:2, Yoh 5:43; 10:25,28). Beberapa orang me-ngatakan bahwa nama Allah Bapa adalah YHWH tidak boleh diganti dengan kata Allah. Ini tidak benar, sebab:

  1. Sampai sekarang nama Allah Bapa belum terbuka, masih tersembunyi (lihat penjelasan di atas). Kalau dalam Wah 14:1 nama Bapa ditulis di dahi orang2 sempurna dan hanya bagi mereka, itu berarti nama itu masih ter-tutup dan sekarang pasti belum ter-buka. (Putra tahu Yoh 17:11,12. Ru-pa2nya semua orang yang menjadi sempurna, langsung ditulis nama Bapa di atas dahinya, mereka tahu seperti Putra manusia Yesus, sebab sudah sempurna dan berubah dalam tubuh kemuliaan).
  2. Allah adalah terjemahan dari Elohim Kej 1:1 dan Eloah Ul 32:17 dan El Maz 22:2. Tuhan diterjemahkan dari YHWH (beberapa diterjemahkan Allah). Beberapa orang2 mengatakan tidak boleh memakai kata Allah tetapi (Elohim dan) YHWH. Ini salah,tidak betul, sebab Allah bukan nama Bapa, sebab ini hanya gelar. Baalpun disebut allah (god) dan Allah kita itu Allah di atas segala allah. Ul 10:17 dan Tuhan Yesus itu Tuhan (= Tuan) dari segala tuhan.

Yang penting bagi kita nama Putra Allah yang memberi keselamatan dan semua yang lain yaitu Tuhan Yesus Kristus.

  1. Allah dan Tuhan ini bukan nama, sebab itu bisa diterjemahkan. Tuhan Yesus, rasul2 dll dalam Wasiat Baru memakai terjemahan bahasa Yunani, yaituTheos untuk Allah dan Kurios untuk Tuhan. Kalau Tuhan Yesus, Dia sendiri menerjemahkan dalam bahasa Yunani, berarti boleh diterjemahkan, tidak salah, sebab itu bukan nama!

Beberapa banyak orang Filipina bernama Yesus, tidak apa2, itu tidak mempengaruhi atau mengganggu. Ka-lau kita menyebut nama Yesus, bukan Yesus orang Filipina yang kita hubungi dan datang (manusia2 yang bernama Yesus ini tidak tahu apa2), tetapi Putra Allah, Dia Maha tahu, dan ada hubungan dalam Roh dengan kita).

  1. Israel takut menyebut nama YHWH, diganti denganAdonai, sebab Israel masih memakai darah domba, belum penuh Ibr 10:5. Kita sekarang sudah ditebus, bisa penuh Roh Kudus, boleh masuk Ruangan Suci, bisa hidup dipimpin Roh, jadi Imam dan raja 1Pet 2:9, dan dapat menghampiri tahta Allah, sebab anugerah Tuhan, kita tidak takut menghampiri tahta Allah dan menyebut namaNya (yaitu nama Putra) Ibr 4:16; 10:19.
  2. Rahasia2 yang tersembunyi dalam Wasiat Lama sudah dibuka oleh penebusan Tuhan Yesus 2Kor 3:14 sehingga kita bisa mengerti banyak rahasia2 yang terbuka oleh Roh Kudus 1Kor 2:10 (misalnya Trinitas, alam berzakh dll).

Paulus waktu bertobat, diterangi mata hatinya, ia punĀ  berubah, tidak lagi berdoa pada YHWH tetapi pada Yesus yang menjadi Tuhan dan Kristus baginya.Kis 9:22. Dahulu nama Yesus menjadi batu sontohan baginya, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus sekarang ia mengerti bahkan ia tahu nama itu luar biasa, nama di atas segala nama.

  1. Kita berhubungan dan menyembah Allahdalam Roh dan kebenaran. Orang2 yang salah mengerti (yang me-larang memakai Nama Allah dan Tuhan) ini mengatakan bahwa Allah adalah nama dewa air di Arab. Kalau menyebut namaNya, bukan Allah YHWH yang datang tetapi dewa = setan yang datang. Ini tidak benar!

Memang Allah (karena ini gelar) bisa berarti Allah atausegala dewa2 = setan. Tetapi Allah kita adalah Allah di atas segala allah. Dan kalau kita berdoa atau menyebut nama Allah itu bukan saja secara jasmani tetapi roh kita juga berhubungan dengan Allah, apalagi kalau kita penuh Roh Kudus, Dia yang menghubungkan kita dengan Surga Rom 8:26-27 (ada seorang pemuda menghadapi orang kerasukan setan, mulutnya diam tetapi setan itu tahu, pemuda ini dalam hati menyebut nama Tuhan Yesus dan setan terpukul oleh kuasa Tuhan Yesus). Sekalipun kita diam, kalau pikiran kita berseru pada Tuhan, Tuhan yang Maha kuasa dan Maha tahu, Ia tahu dan menjawab orang beriman yang berdoa sebab juga ada hubungan dalam roh. Anak2 Sakewa pakai nama Tuhan Yesus, setan tahu, tetapi sebab tidak ada hubungan dengan Tuhan, setan berani dan dapat menghajar mereka Kis 19:13-16.

Juga kalau kita berbahasa lidah, kita tidak tahu kita berkata apa, tetapi Roh Kudus bicara, iblis dan setan2 tahu dan mereka ketakutan sebab ada hubungan roh, Roh Kudus, Allah ada dalam kita.

  1. Dalam penterjemahan Alkitab dipa-kai bahasa manusia, segala bahasa, supaya umat Tuhan bisa mengerti, itu tidak salah, misalnya: suci, anak, bapa, cinta,dosa, Allah yang Maha besar dll. Sebab itu kalau kita memakai kata2 tuan, Tuhan, Gusti boleh saja. Juga Messias (Ibrani) diterjemahkan Kristus (Yunani) artinya diurapi. Tetapi ibadat kita kuat, ada kuasa Allah, sebab kita beribadah dalam Roh dan kebenaran, bukan hanya secara manusiawi!

Kesimpulan.

Jangan diombang-ambingkan oleh macam2 pengertian atau penafsiran yang salah, yang ribut untuk hal2 yang sebetulnya sudah jelas. Tetapi karena mereka tidak mengerti dari Roh Kudus Yoh 16:13 timbul banyak tafsiran yang keliru, meskipun mengerti banyak ba-hasa asli. Roh Kudus jauh lebih hebat, sebab keledaipun bisa mengerti kebe-naran dari Tuhan sehingga bisa bicara pada nabi Balhum yang bebal. Bil 22:28. Apalagi pada kita putra2 Allah yang mengasihiNya, lebih2 kalau kita dipimpin Roh, kita akan mengerti de-ngan betul!Jangan ragu2 dan bingung oleh penafsiran2 dan tuduhan yang salah dan hanya menimbulkan perban-tahan sia2. Sebab itu sembahlah Allah dalam Roh dan kebenaran, terus penuh dan taat dipimpin Roh.

III. CARA MEMAKAI NAMA YESUS YANG TERTINGGI. Kis 4:12.

Pil 2:9-11. Tuhan Yesus Kristus itulah nama yang ditinggikan Allah dan ber-laku di Surga bumi dan di bawah bumi juga di Neraka, luar biasa, bahkan sam-pai kekal. Dan dengan Nama ini kita beroleh selamat dan segala perkara yang kita butuhkan rohani dan jasmani dari Tuhan Yesus Kristus.

  1. Sucikan nama Allah dalam hidup kita Mat 6:9 KJI, TB. Apakah nama Tuhan Allah kurang suci, padahal nama Allah kita itu Maha suci 2Tim 2:22. Tetapi yang penting hidup kita masing2 harus di dalam kesucian, mati lepas dari dosa. Nama Tuhan itu dinajiskan oleh perbuatan dosa kita sehingga orang2 dosa menghojat nama Allah Rom 2:24 dan sebab menyebut nama Tuhan dengan dosa dan kekejian 2Tim 2:19. Kita inidisebut dengan nama Tuhan, anak2 Allah 1Kor 1:2. Kalau kita mensucikan nama Tuhan dalam hidup kita, maka kerajaan Surga (dengan RajaNya) datang dalam hidup kita dan kehendak Allah jadi di bumi dalam hidup kita seperti di Surga, luar biasa Mat 6:10. Hidup kita menjadi tempat perwakilan kerajaan Surga di dunia, kedutaan Kristus di dunia, hebat. Pasti Tuhan membiayai dan melengkapi segala keperluan kedutaanNya supaya berfungsi dengan betul 2Kor 5:20. Sebab itu kalau kita menyucikan nama Tuhan Allah dalam hidup kita, perkara2 besar terjadi maz 60:14. Orang akan melihat kerajaan Allah di dalam kita, Allah bertahta dengan segala per-buatan2Nya yang besar.
  2. Pakai nama Tuhan dengan iman. Kis 3:16, Mrk 16:17-18. Ini nama yang ter-tinggi, yang sudah menang dan tetap akan menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan, iblis dikalahkan, juga dunia, daging dan segala musuh. Kita yang percaya akan namaNya itu punya hak sebagai anak2 Allah, anak2 yang Maha kuasa Yoh 1:12; 2:23. Kita wajib percaya akan Nama yang di atas segala nama ini 1Yoh 3:23; 5:13. Jangan re-mehkan atau mengecilkan nama Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab akibatnya tidak dapat apa2. Tetapi kalau kita percaya kita mendapat se-gala2nya Mat 8:13.

Jangan anggap enteng, ringan, kecil, nama Tuhan Yesus. Kalau kita menye-but nama Tuhan Yesus dengan iman, setan2 akan lari Mrk 16:17, Kis 16:18 dll. Bahkan dunia roh akan gempar kalau Nama itu disebutkan. Jangan kita terpengaruh oleh beberapa orang yang menghina dan mengecilkan Nama itu, juga oleh orang2 beriman sendiri yang tidak percaya, sehingga mengecilkan dan meremehkan nama ini.Jangan sakit hati atau benci akan orang2 yang mem-benci dan menghina Nama itu, sebab mereka belum tahu, mata hatinya dibu-takan oleh iblis. Kalau mereka tetap tidak percaya dan melawan, akan ada penuaiannya sendiri, kasian. Jangan terpengaruh.

Tetapi percayalah sungguh2 pada nama Yesus. Semua bisa didapat oleh orang2 yang menyucikan Nama ini dan memakainya dengan iman. Jangan bersikap jelek, tidak jujur dalam jual-beli, atau dalam bicara, atau dalam nikah, dalam pelayanan dll, itu me-nyebut nama Tuhan dengan sia2. Jangan mengkejikan dan meremehkan Nama itu, yang sudah ada pada kita. Tetapi kalau kita meninggikanNya, menyucikan Nama itu dan memakainya dengan iman, maka kita ikut naik di atas se-gala2nya seperti Nama ini ada di atas se-gala2nya. Bertekunlah ber-doa terus menerus dalam Roh dan kebenaran, sehingga iman bertumbuh dan kuasa Allah bertambah Luk 24:49, Kis 1:9. Belajar baik2 akan Firman Tuhan supaya kita bisa melakukan kehendak Allah dengan betul dan menyucikan Nama Tuhan dalam segala segi hidup kita, maka Tuhan akan mengangkat kita di atas se-gala2nya sesuai dengan nama Tuhan Yesus yang sudah ditinggikan di atas se-gala2nya, semua lutut di mana2 akan bertelut pada Nama Besar ini. Ada nama nomer 1 di kota atau dalam 1 negeri, tetapi tidak ada nama seperti Tuhan Yesus, di mana2, tetap nomer 1 bahkan di Surga, bumi dan di bawah bumi. Sucikan nama Tuhan dan pakai nama Yesus dengan yakin, itu disediakan bagi kita. Jangan ragu2. Kita harus yakin akan Nama yang sudah ditinggikan Allah Bapa.

Dalam penyakit, percayalah akan nama Kristus lebih dari semua Kis 3:16, Mrk 16:17-18. Juga dalam banyak pro-blem percayalah akan Nama ini lebih dari uang atau orang2 pintar dan orang kuat. Nama Tuhan Yesus lebih kuat dari semuanya. Jangan ragu2. Banyak orang kuat di sekitar kita, tetapi percaya pada Tuhan. Jangan turun ke Mesir dan bersandar pada kuda tetapi pada Nama di atas segala nama ini Yes 31:1.

KESIMPULAN.

– Jangan pusing atau bingung dengan Nama Allah, YHWH, Tuhan dll. Alkitab dengan jelas menceritakan bahwa Nama Bapa belum dibuka, hanya Nama Putra Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus dan itu cukup untuk segala umat Tuhan sampai masuk dalam kesempurnaan! Tuhan Yesus memakai Nama Bapa, tetapi kita memakai Nama Putra sebab Dia Kepala kita dan Dia sudah menang mutlak untuk kita. Yang penting adalah menyucikan Nama Allah dalam hidup kita (hidup suci di hadapan Allah) dan dengan iman yang terus bertambah, memakai nama yang luar biasa ini di dalam segala perkara yang kita hadapi. Pakai Nama Tuhan. Ini kehendak Allah.

Seringkali kita lebih percaya dan harap pada akal, pikiran, uang, koneksi dll, tetapi itu terkutuk Yer 17:5. Percaya dan harap pada Nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah ditinggikan Allah.

Dalam segala sikon Nama Tuhan Yesus Kristus ini adalah Nama peme-nang di atas se-gala2nya dengan ja-minan penuh dari Trinitas ilahi. Doa dalam Nama Tuhan Yesus akan dija-wab, asal betul Yoh 19:13. Mulailah memakai Nama Tuhan Yesus dalam kesucian (jangan memakai atau menye-butNya dengan sia2) maka dalam segala perkara yang kita pegang, bukan kita lagi, tetapi Tuhan Yesus yang menjamahnya!

Kadang2 kita harus menunggu da-lam ujian Pkh 3:11, tetapi jangan bereaksi dosa, tetap menyucikan Nama itu dalam hidup kita, maka pasti ada kemenangan dalam Nama Yesus. Ingat Nama Yesus yang ajaib Yes 9:5.

Nyanyian:

Dalam Nama Yesus 2x ada kemenangan

Dalam Nama Yesus 2x Iblis dikalahkan.

Dalam Nama Tuhan Yesus

Siapa dapat melawan,

Dalam nama Tuhan Yesus

ada kemenangan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top