YS349 – YESAYA 66:7-9. MELAHIRKAN DENGAN ATAU TANPA SAKIT BERANAK

YES 66:7. MELAHIRKAN SEBELUM SAKIT BERANAK.

7a. Sebelum ia sakit beranak,

ia sudah melahirkan.

Gereja bisa diumpamakan seperti gadis (yang dipertunangkan 2Kor 11:2 atau yang menjadi mempelai perempuan dari Anak domba) atau juga seperti disini dalam pelayanannya seperti pe-rempuan yang banyak anaknya dan terus melahirkan. (Keduanya ini ada dalam perempuan dalam Wah 12).

Biasanya perempuan yang akan melahirkan itu sakit beranak lebih dahulu beberapa jam baru kemudian beranak, sebab ini adalah nasib semua ibu2 sesudah kutuk Hawa Kej 3:16. Mengapa ini diubah, se-olah2 kutuk ini sudah dihapus, sebab sebelum sakit beranak, sudah melahirkan, ini berarti tidak ada lagi sakit beranak, sudah langsung melahirkan! Apa maksud dari ayat ini? Bila ini berlaku? Ini hanya terjadi dalam kerajaan 1000 tahun, sebab disini masih ada orang2 dalam tubuh nafsani, sebab itu masih ada pernikahan, bayi, kanak2 dll. Disini ibu2 masih melahirkan tetapi tanpa sakit beranak, sebab semua kutuk dan cela-ka di bumi sudah dipulihkan Kis 3:21 dan bumi diberkati Tuhan. (Di Surga sudah tidak ada lagi orang yang mela-hirkan, tidak ada pertambahan pen-duduk).

Tetapi ini juga terjadi dalam 3,5 tahun sebelum pengangkatan. Kea-daan waktu ini ajaib, luar biasa (Wah 12:1) seperti suasana Surga tetapi ma-sih di bumi. Bapa, Putra dan Roh Kudus bekerja ber-sama2 dalam saat2 ini lebih banyak, sehingga kedatangan Tu-han dipersiapkan dan diselesaikan se-cepat kilat dalam 3,5 tahun. Inilah proses kedatangan Tuhan secepat kilat dari Timur ke Barat Mat 24:27. Secara jasmani dalam waktu2 ini hampir2 tidak ada lagi penyakit atau cacat seperti di Surga tetapi masih dalam tubuh lahiriah, luar biasa.

Dalam Kerajaan 1000 tahun, itu terjadi dalam tubuh nafsani dari orang2 yang lolos dari zaman Antikris (144.000 orang Israel dan sejumlah orang kafir); mereka selamat, lolos dari zaman Antikris, tetapi keselamatannya masih harus ditentukan istimewa pada akhir kerajaan 1000 tahun.

Tetapi dalam 3,5 tahun I Minggu ke-70 Daniel orang2 beriman juga ma-sih dalam tubuh nafsani (kecuali sedikit orang yang sudah menjadi sempurna, diangkat langsung dalam tubuh kemu-liaan yang sempurna). Ini orang2 ber-iman yang ber-jaga2 (seperti ligabis, dipimpin Roh dalam kesucian dan 7 KPR). Mereka mengalami keadaan yang luar biasa. Semua sakit sembuh dan ca-cat hilang sebab semua dosa dan akibatnya praktis diangkat dari orang2 yang bersedia ini, termasuk juga kutuk Hawa ini tampaknya hilang secara lahiriah dan rohaniah. Mereka tetap melahirkan sebab masih dalam tubuh lahiriah, tetapi tidak ada lagi kutuk Ha-wa yaitu sakit melahirkan. Juga secara rohani, baik lahir baru dalam suasana kemenangan, istimewa dalam melahir-kan seorang anak laki2 seperti Wah 12:5, yaitu orang2 sempurna dari Gere-ja akhir zaman. Tantangan sangat ba-nyak dan dahsyat yaitu dari naga itu sendiri yang siap di hadapan perem-puan ini. Siap untuk menangkap dan menelan anak yang akan lahir. Ancam-an ini dahsyat, masuk akal sebab itu sangat menakutkan. Tetapi jangan ta-kut, Naga itu akan gagal dengan segala kuasa dan ancamannya. Tuhan Yesus sudah dan tetap mengalahkannya de-ngan segala orang2nya (termasuk 3 Antikris yang sudah muncul dan calon2 nabi palsu yang siap untuk muncul, te-tapi semua dikalahkan dan ditekan oleh 3 Pribadi Allah dalam Gereja akhir za-man). Secara jasmani bagi orang2 yang akan terangkat, melahirkan tidak lagi ada kutuk Hawa, semua berjalan de-ngan mulus, luar biasa, melahirkan tan-pa sakit beranak dan tumbuh, hidup tanpa sakit dan cacat.

Lebih2 secara rohani, semua akan tumbuh dengan cepat sekali. Untuk bi-sa tumbuh menjadi sempurna, itu ha-rus melewati Tirai, ini pergumulan dan sakit yang dahsyat seperti Golgota, ini yang seperti orang sakit melahirkan. Banyak orang gagal atau belum ber-hasil karena Tirai yaitu “sakit beranak” yang dahsyat ini. Sebab itu tidak heran kita sulit menjumpai orang sempurna di hari2 ini sekalipun sudah masuk akhir zaman.

Tetapi dalam 3,5 tahun I Minggu ke-70 Daniel, dimana kutuk Hawa secara rohani juga hilang, maka hasilnya sa-ngat mengejutkan, ada 144.000 orang sempurna yang lahir dalam waktu hanya 3,5 tahun, luar biasa. Sebab itu juga dalam hari2 ini ada pelayanan orang sempurna dari tahta Allah bagi Gereja akhir zaman seperti yang di-nubuatkan dalam Yoh 1:51. Menjadi sempurna tanpa sakit beranak, itu lebih mudah, sehingga lahir begitu banyak orang sempurna (lahir sempurna 1Yoh 3:9) meskipun biasanya (karena ada sakit beranak)  sulit sekali timbul orang sempurna (dalam Wasiat Lama hanya ada 3 yang menjadi sempurna yang di-catat dalam Alkitab, juga dalam Wasiat Baru sampai sekarang belum keli-hatan), tetapi dalam 3,5 tahun I ini luar biasa, begitu heran dan ajaib dan limpah hasilnya.

 

Wah 66:7b. Sebelum sakitnya, ia sudah beranak anak laki2.

Apa artinya tanpa sakit bersalin? Ini berarti:

Golgota yang dahsyat jadi mudah dan ringan.

Waktu Putra manusia Yesus meng-hadapi Golgota, Putra manusia begitu ketakutan sehingga berdoa 3 kali sejam dan mohon kepada Bapa sampai 3 kali, kalau boleh, cawan itu dilalukan Mat 26:39. Tetapi Bapa tidak mengabulkan dan Roh Kudus menguatkanNya Luk 22:43-44.

Ini suatu pergumulan yang luar biasa. Meskipun Putra manusia yang penuh dengan pengurapan dan tidak ada dosa dan cacat cela merasakan Golgota sebagai sesuatu yang dahsyat, apalagi buat umat Tuhan. Tetapi dalam 3,5 tahun I, heran, sakit beranak ini berlalu? Mengapa? Sebab:

  1. Gereja sudah ditebus. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pergumulan ini bagi kita, sehingga sekarang bagi Ge-reja, Tirai sudah robek dari atas ke ba-wah, sudah terbuka bagi Gereja Ibr 10:20. Jadi bagi kita itu sudah diker-jakan oleh Tuhan Yesus.
  2. Pada saat yang sudah ditentukan Allah bagi Gereja, yaitu dalam Minggu ke-70 Daniel, Tuhan mencurahkan se-mua fasilitas akhir zaman yang diper-lukan untuk menamatkan rencana Allah, yaitu menyempurnakan Gereja.

Hujan akhir yang luar biasa dicurahkan Tuhan dan Bapa membukakan semua rahasia2 Firman Tuhan untuk Gereja, sehingga Gereja menjadi sangat kuat Mat 10:26. Juga pelayanan orang sem-purna, Perjamuan Suci yang luar biasa Luk 17:37. Jabatan2, karunia2 dan pe-kerjaan ajaib Allah Bapa seperti yang tampak dalam Wah 12:1, 1Kor 12:4-6. Juga ada persekutuan dalam umat Tu-han seperti Trinitas Yoh 17:21,23, maka orang2 suci pada akhir zaman ini men-jadi begitu kuat sehingga bisa me-matikan daging sama sekali sampai da-ging mati total dan bisa menanggung sakit beranak, se-olah2 sudah hilang, maka lahirlah begitu banyak orang2 sempurna.

  1. 3. Ketertiban yang tinggi dalam Gereja akhir zaman 2Kor 10:6. Ini terjadi se-sudah atau pada penyelesaian pola-risasi Wah 22:11, sehingga Gereja jalan sempit jadi begitu tertib, suci, taat sehingga tidak ada orang dalam Gereja ini berani main2 dalam dosa, sebab langsung dihukum dengan keras. Orang yang tidak mau habis2an ikut Tuhan dengan segenap hati, jadi takut dan pindah ke Gereja yang tidak tertib seperti ini, yaitu biasanya di Gereja2 jalan lebar Kis 5:13. Orang yang ber-jaga2 sudah mulai belajar menertibkan diri mulai sekarang dalam seluruh segi hidupnya, lebih2 dalam ber-kata2, se-bab ketertiban ini juga termasuk dalam ber-kata2 Yak 3:2. Ananias dan Safira yang ditertibkan, didisiplinkan sampai mati, itu kesalahannya hanya dalam pengakuannya, dalam ber-kata2. Dah-syat. Sebab itu kita harus belajar ber-sedia dengan 7 KPR seperti ligabis dan meningkat dalam ketertiban!

Kita sekarang sudah harus selalu mematikan daging Rom 6:6 yaitu di-katargeokan,  membuat daging seperti mati, seperti tombol suara radio yang dinolkan sehingga tidak lagi ada suara, tetapi ini belum selesai, harus dite-ruskan sampai “off” mati sama sekali dari daging, tidak lagi ada reaksi apa2. Jadi lahir sempurna, daging dibuat se-perti mati (katargeo) sampai mati betul dan lahir sempurna.

Bersedia itu bukan saja pikul salib dan hidup benar, tetapi terus me-ningkat dalam segala segi hidup untuk jadi sampai seperti Kristus. Jangan ma-suk dalam jalur setan atau pura2 se-hingga dosanya makin ber-tambah2, tetapi masuk dalam jalur Kristus, ma-kin tumbuh sampai seperti Kristus. Ka-lau saatnya sudah sampai, lonceng nubuat Daniel berjalan lagi, maka dalam 3,5 tahun I Minggu ke-70 Daniel jalur ini meningkat jadi secepat kilat, sehingga jalur Kristus menjadi jalur kilat seperti Kristus.

Begitu juga jalur setan akan me-ningkat luar biasa menjadi jalur kilat seperti setan. Dengan demikian par-tumbuhan yang secepat kilat terjadi, baik yang suci dan yang najis dan mun-cul orang2 sempurna seperti Kristus dan seperti iblis.

Inilah nubuatan tentang sakit ber-anak yang hilang sehingga timbul ke-lahiran anak laki2 yaitu orang sem-purna. Jadi se-olah2 tetap ada sakit beranak (Wah 12:2) tetapi oleh sebab2 di atas, maka Tirai sudah terbuka bagi Gereja, ia bisa mengatasinya dengan kuat, se-olah2 tidak lagi ada sakit ber-anak sehingga lahir begitu banyak orang2 yang sempurna pada saatnya, dan semua yang lain terus tumbuh dengan cepat, tidak mati tetapi ikut dalam pengangkatan.

 

YES 66:8. TIDAK PERNAH DIDENGAR ATAU DILIHAT.

8a. Siapakah yang sudah mendengar hal seperti ini?

Dalam dunia sama sekali tidak mungkin orang yang menjadi sempurna dalam kesucian. Juga sempurna dalam dosa belum banyak yang bisa mengerti mes-kipun sudah kedengaran orang yang begitu sadis dan kejam seperti tidak punya peri kemanusiaan juga kejahatan lainnya.

 

8b. Siapakah yang sudah melihat hal yang seperti ini?

Juga melihat kasus yang sempurna itu sulit dan jarang, dahulu hampir2 tidak ada. Tetapi ini akan bertambah makin banyak sampai sempurna. Macam2 ka-sus yang sangat keji terjadi sampai tidak terpikir, tetapi ini akan terus bertambah sampai sempurna seperti iblis. Sebaliknya juga akan timbul orang2 yang makin suci dan taat sam-pai menjadi sempurna seperti Kristus. Sebab itu kita harus bersedia untuk menghadapinya, semua ini akan meng-hasilkan hal2 yang dahsyat dalam keja-hatan dan kesucian. Akan ada pepe-rangan yang dahsyat antara orang2 yang makin suci dan orang2 yang makin jahat. Bukan perang cara manusiawi, sebab iblis dengan segala kuasa jahat-nya akan ikut berperang di dalamnya, tetapi Allah juga akan menyertai Gereja akhir zaman dan kuasa Allah jauh lebih besar, pasti menang! Memang mulut besar dan pembohong iblis itu dahsyat, membuat orang gemetar, putus asa dan tidak berdaya, tetapi orang ber-iman yang mengerti dan disertai kuasa Allah tidak akan takut, sebab tahu dan disertai Allah, lebih-lebih 3 Pribadi Allah dalam Gereja akhir zaman. Jangan takut. Pertempuran antara gelap dan terang, antara kuasa Allah dan iblis di dalam manusia, akan sangat dahsyat, tetapi Allah kita tetap lebih besar dan Gereja pasti menang. Sebab itu Gereja akhir zaman di dalam Tuhan tidak perlu kuatir atau putus asa.

 

8c. Akankah bumi dibuat untuk dilahirkan dalam 1 hari?

Bumi dibuat langsung oleh Tuhan seketika dengan FirmanNya, tetapi kemudian dilengkapi dalam 1 minggu. Ini yang sudah terjadi. Juga Surga Bumi Baru akan dibuat dalam sesaat.

8d. Atau akankah 1 bangsa dilahirkan dengan seketika?

Kita melihat bangsa2 baru terbentuk sesudah air bah waktu orang2 undur dan membangun Babil menurut kehen-daknya sendiri. Memang timbulnya bangsa2 pada waktu Babel, itu terjadi seketika waktu kutuk Babel turun Kej 11:7-9. Semua ini terjadi dengan se-ketika, baik bumi dan bangsa2. Kita melihat 2 hal yang berbeda yang dice-ritakan dalam nubuatan ini yaitu:

  1. Tentang kutuk Hawa yg lenyap dan
  2. Timbulnya bumi dan bangsa2 de-ngan seketika oleh tangan kuasa Allah. Lalu timbul pernyataan yg terakhir sbb:

8e. Karena selekasnya Sion sakit beranak, ia melahirkan anak2nya.

Apakah maksudnya? Dalam ayat ke-7 se-olah2 tidak lagi ada sakit beranak, se-olah2 kutuk Hawa sudah lenyap. Tetapi disini Sion masih sakit beranak. Ia beranak bukan sebelum sakit ber-anak, tetapi pada waktu sakit beranak, selekasnya ia sakit beranak, maka ia melahirkan anak2nya. Apa artinya?

Dalam Minggu ke-70 Daniel ada saling tumpang tindih dari 2 umat Tu-han, yaitu Gereja (Israel rohani) dan Sion (Israel jasmani) Rom 10:25-26. Israel rohani atau Gereja sudah di-tebus, sebab itu pada saat2 terakhir, Gereja yang sudah ditebus, bebas dari kutuk Hawa sehingga lahirlah 144.000 orang sempurna. Tetapi Israel jasmani belum ditebus, bahkan mereka masih mengalami masa kepicikan Yacob yang dahsyat Yer 30:7, Zef 1:7; di sini, waktu timbul kesakitan beranak (semua orang Israel dibinasakan) maka lahirlah anak2 Yacob yaitu 144.000 orang Israel yang lolos dari zaman Antikris dan masuk Kerajaan 1000 tahun.

Sebab belum ditebus, Israel masih mengalami kutuk Hawa, tetapi Israel jasmani masih lolos(diselamatkan), baik dari zaman Antikris dan kemudian da-lam kerajaan 1000 tahun, Putra Daud menjadi rajanya, menggenapkan se-mua nubuatan untuk Israel secara harfiah, (tetapi mereka juga harus per-caya kepada Tuhan Yesus, meskipun ti-dak semua mau). Semua nubuatan Firman Tuhan pasti digenapi bagi Ge-reja dan umat Tuhan yaitu turunan Abraham secara jasmani.

 

YES 66:9. TUHAN MEMBERI ANAK, PASTI DILAHIRKAN.

9a. Akankah Aku membuat kelahiran dan tidak membuatnya melahirkan, kata Tuhan.

Tuhan ingin berkata bahwa Ia tidak ngawur. Masakan Ia membuat orang hamil tetapi tidak membuatnya mela-hirkan anak yang sudah ada dalam kandungannya. Pasti tidak. Tuhan yang memberi anak, juga akan membuatnya bisa melahirkan. Tuhan yang memberi nubuatan tentang turunannya (jasmani dan rohani), Ia juga yang akan mem-buka jalan supaya semuanya bisa dige-napkan, yaitu janji2 Tuhan yang sudah diberikan.

9b. Akankah Aku yang menyebabkan orang melahirkan, lalu menutup rahimnya? Kata Allahmu.

Tidak mungkin. Allah itu pasti berpikir dan berbuat semuanya dengan baik. Tidak mungkin memberi anak untuk dilahirkan lalu menutup rahimnya, ti-dak mungkin! Sebab itu jangan ragu2 atau bimbang, kalau Tuhan sudah bernubuat, itu pasti akan digenapkan. Pasti rahimnya akan terbuka dan anak-nya lahir. Rencana Allah yang indah dan besar2 pasti akan digenapi baik untuk kelahiran orang sempurna dari Gereja, meskipun rasa2nya tidak mungkin, te-tapi pasti akan terjadi bahkan jum-lahnya akan digenapi yaitu 144.000, luar biasa! Juga untuk umat Tuhan se-cara jasmani akan diselamatkan dari dalam zaman Antikris dan lolos 144.000 orang ke dalam kerajaan 1000 tahun sesudah perang Harmagedon pada ak-hir zaman Antikris. Sebab itu meskipun Tuhan Yesus masih ditolak oleh umat Tuhan secara jasmani, tetapi nubuatan Allah untuk Gereja akhir zaman, pasti akan digenapi, baik yg akan menang melawan Naga, 3 Antikris I dan semua pengikutnya dgn kemenangan be-sar dan ikut pengangkatan, juga yg jadi sempurna.

 

KESIMPULAN.

Bagian kita sekarang harus ber-jaga2 dengan baik seperi ligabis. Kita sudah harus bisa hidup dalam kesucian. Kita sudah harus mahir mematikan daging (dikatargeokan Rom 6:6) sehingga bisa hidup terus dalam kesucian, lekat pada pokok yang benar Yoh 15:5 dan melakukan kehendak Tuhan, meskipun itu seringkali berat sebab harus mema-tikan daging. Kita harus bersedia baik2 seperti ligabis, yaitu penuh minyak Roh Kudus sekalipun tidak ada apa2 (terus berdoa dalam Roh dan kebenaran) dan terus dipimpin Roh untuk melakukan kehendak dan pimpinan Roh sesuai dengan Firman Tuhan. Tentu perlu lim-pah 7 KPR sehingga kita dipersiapkan baik2.

2 Gomer manna, pengurapan yang limpah sampai tidak terbatas, berse-kutu seperti Trinitas (orang yg tidak bisa bersekutu akan gugur), melayani Tuhan dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, setia beribadah dalam hadirat Allah, ini berarti selalu dalam jalan sempit, dipimpin Roh dan memakai Perjamuan Suci dengan heran sehingga menguatkan. Hari2 yang akan datang begitu dahsyat, menakutkan sebab ancaman dan dusta iblis, tetapi pasti menjadi indah bagi yang bersedia. Terus berada dalam jalur Kristus, ja-ngan sekali2 dalam jalur setan dan pa-da saatnya Minggu ke-70 Daniel mulai, jalur Kristus akan jadi jalur kilat yang luar biasa, sehingga menang dalam pe-perangan akhir zaman yang dahsyat dan penamatan rencana Allah.

 

Nyanyian:

Sungguh tidak lama lagi,

Tuhan Yesus datanglah.